Z uwagi na nowe obostrzenia dot. przedszkoli, wydłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 26.04.2021


Powiatowy konkurs plastyczny 

„Mam tak samo jak Ty, mój świat a w nim…”

 

                                                                Regulamin


Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą

„Mam tak samo jak Ty mój świat a w nim…”, organizowanego przez

Punkt Terapeutyczno – Przedszkolny ”Mila i Przyjaciele”.

 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat

Autyzmu/Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 1. Konkurs skierowany jest do placówek publicznych i niepublicznych:

Przedszkola z terenu powiatu Kłobuckiego.

 1. Głównym celem Konkursu jest:
 • Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
 • Wzbudzenie zainteresowania dzieci problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
 • Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
 • Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;
 • Nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych;
 • Poszukiwanie ukrytych talentów.
 1. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie:
 • 3 – 4 lata
 • 5 – 6 lata

       Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody wskazane poniżej.

 1. Wraz z regulaminem przesyłamy opowiadania w formie listów (załączone, jako skany ) i link do filmu jak funkcjonuje dziecko ze Spektrum Autyzmu.

Link po niżej:

https://www.youtube.com/watch?v=GjBNT1u9ph8

Zachęcamy do zapoznania przedszkolaków z tymi materiałami przed przystąpieniem do wykonania zadania.

 1. Zadaniem do wykonania w ramach konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Mam tak samo jak Ty mój świat a w nim…”w dowolnej technice płaskiej, w formacie A4 lub A3.

8.Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy, wiek, pełny adres placówki, którą reprezentuje oraz nr telefonu, e-mail i imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Regulamin wraz z metryczką w formacie PDF będzie zamieszczony na stronie internetowej https://www.facebook.com/milaiprzyjaciele

  Zasady udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci z publicznych i niepublicznych przedszkoli z powiatu Kłobuckiego.
 2. Podpisane zgodnie z § 1 pkt. 7 prace należy składać do 30 marca 2021 r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prace dosłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Jedna placówka może maksymalnie zgłosić 3 prace plastyczne.
 2. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest p. Anna Banaszkiewicz (tel.691 228 789), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Prace konkursowe zostaną umieszczone na FANPAGE Stowarzyszenia „Mila i Przyjaciele” https://www.facebook.com/milaiprzyjaciele w dniu 31.03.2021r. Głosowanie będzie odbywać się w terminie od 31.03.2021r. do 09.04.2021r. do godz. 10.00. Głosy oddane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury” przeliczy oddane głosy i wyłoni zwycięzcę.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 kwietnia 2021 r.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: na portalu facebook.com/Stowarzyszenie „Mila i Przyjaciele” oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w metryczce wraz ze szczegółową informacją o sposobie przekazania nagród.

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone w internetowej galerii Konkursu na stronie facebook.com/Stowarzyszenie „Mila i Przyjaciele”.
 2. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców:
 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii 3-4 latków  
 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii 5-6 latków 
 • dla placówki – podziękowanie za udział w Konkursie;
 • nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy za przygotowanie laureatów.

  Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora.
 2. Prace plastyczne przechodzą na własność.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej Organizatora.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Klauzula o Ochronie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Stowarzyszenie Mila i Przyjaciele ul. Nadrzeczna 1 42-125 Łobodno

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 3. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) wiek
  c) adres placówki,
  d) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierownictwem została wykonana praca,
  e) nr telefonu i adres e-mail do autora pracy, nauczyciela
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Wzór metryczki do załączenia na odwrocie pracy plastycznej

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

Wiek i kategoria (3- 4 lata i 5- 6 lat)

 

 

Nazwa i dokładny adres placówki

z nr tel. i e-mail

 

 

Imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela/opiekuna

 

Telefon/e-mail wychowawcy/nauczyciela/opiekuna

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

Wiek i kategoria (3- 4 lata i 5- 6 lat)

 

 

Nazwa i dokładny adres placówki

z nr tel. i e-mail

 

 

 

Imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela/opiekuna

 

Telefon/e-mail wychowawcy/nauczyciela/opiekuna